NT Roman Buk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie NT Roman Buk.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0037/18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa:Konkurencyjna Gospodarka
Działanie:2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018r. – 31.10.2022r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 259 911,98 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 181 937,43 PLN

NT Roman Buk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie NT Roman Buk.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0037/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.10.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 259 911,98 PLN
Wartość dofinansowania: 181 937,43 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy NT Roman Buk poprzez wprowadzenie marek własnych na nowe geograficzne rynki zbytu.
Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).
Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.