NT Roman Buk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie NT Roman Buk.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0037/18


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 285 635,02 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 199 943,53 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy NT Roman Buk poprzez wprowadzenie marek własnych na nowe geograficzne rynki zbytu.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.